Đã thông qua Nghị quyết về sự cần thiết của APS để tài trợ cho đồ dùng học tập

Đã thông qua Nghị quyết về sự cần thiết của APS để tài trợ cho đồ dùng học tập