Tài nguyên / Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp

Q: Có thể chấp nhận việc PTA của trường tài trợ cho các nhóm / tổ chức / chương trình bên ngoài muốn gặp gỡ tại các cơ sở của trường APS để nhóm bên ngoài không phải trả phí không?

A: PTA cần phải cẩn thận về những gì họ tài trợ tại trường của họ - có thể có nghĩa là miễn phí xây dựng trường học cho các sự kiện được tài trợ bởi PTA / PTSA mang lại lợi ích trực tiếp cho học sinh và gia đình của họ. Hiệu trưởng chấp thuận yêu cầu sử dụng tòa nhà của PTA nếu nhà trường đồng ý trả phí trông coi, tiện ích, v.v. Nếu chương trình hỗ trợ học sinh và gia đình trong trường, thì PTA có thể tài trợ - nhưng họ cần giám sát chương trình và có đại diện / ủy ban PTA theo kịp chương trình. Cuối cùng, PTA thực sự quyết định điều gì là quan trọng đối với cộng đồng trường học của họ, nhưng điều gì đó như thế này nên được đưa cho các thành viên chung vì nó sẽ là một khoản ngân sách lớn.